PRODUCENCI
PROMOCJE/WYPRZEDAŻ
Body na cienkich ramiączkach
Body na cienkich ramiączkach

88,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 88,00 zł
Etui / tuba
Etui / tuba

36,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

Najniższa cena: 36,00 zł
Body baletowe
Body baletowe

108,80 zł

Cena regularna: 136,00 zł

Najniższa cena: 108,80 zł
Tunika baletowa
Tunika baletowa

116,00 zł

Cena regularna: 145,00 zł

Najniższa cena: 116,00 zł
Kostium z tuniką
Kostium z tuniką

214,40 zł

Cena regularna: 268,00 zł

Najniższa cena: 214,40 zł
Luźny top
Luźny top

84,80 zł

Cena regularna: 106,00 zł

Najniższa cena: 84,80 zł
Body baletowe dla dziewczynek
Body baletowe dla dziewczynek

140,80 zł

Cena regularna: 176,00 zł

Najniższa cena: 140,80 zł
Body na ramiączkach z koronki
Body na ramiączkach z koronki

121,60 zł

Cena regularna: 152,00 zł

Najniższa cena: 121,60 zł
Ocieplacz - spodnie
Ocieplacz - spodnie

113,60 zł

Cena regularna: 142,00 zł

Najniższa cena: 113,60 zł
Koszulka z siateczki
Koszulka z siateczki

89,60 zł

Cena regularna: 112,00 zł

Najniższa cena: 89,60 zł
Body baletowe
Body baletowe

211,20 zł

Cena regularna: 264,00 zł

Najniższa cena: 211,20 zł
Klasyczne body baletowe
Klasyczne body baletowe

69,60 zł

Cena regularna: 87,00 zł

Najniższa cena: 69,60 zł
Regulamin

REGULAMIN

Sklepu Taneczno-Baletowy BAYADERA

www.bayadera.pl

§ 1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: bayadera.pl prowadzony jest przez Renatę Studzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sklep Taneczno-Baletowy Bayadera Renata Studzińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności
  i adres do doręczeń: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów, NIP 8731412773, REGON: 361344240, adres poczty elektronicznej: bayadera@onet.pl, numer telefonu: +48 604 595 097.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 3. We wszelkich sprawach ze Sklepem kontaktować się można:
 • telefonicznie (opłata wg taryfy operatora Użytkownika), dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego : (+48) 14 688 71 19 lub komórkowego: +48 604 595 097
 • mailowo, wysyłając wiadomość na adres: bayadera@onet.pl
 • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Sklepu w zakładce kontakt
 • listownie kierując korespondencję na adres: Sklep Taneczno-Baletowy BAYADERA, ul. Słoneczna 29-33 (CH Zenit, piętro I) , 33-100 Tarnów
 1. Wyjaśnienie definicji i pojęć zawartych w regulaminie:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bayadera.pl na platformie sklepowej Shoper.
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Renata Studzińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Taneczno-Baletowy BAYADERA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
 1. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów,
 2. Słoneczna 29-33, 33-100 Tarnów,
 • NIP: 8731412773, REGON: 361344240, adres poczty elektronicznej: bayadera@onet.pl, numer telefonu: +48 604 595 097.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2.     ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 • KONTO – Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bayadera@onet.pl lub też pisemnie na adres: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

(2) kliknięciu pola „Załóż konto”

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –

 (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia

 (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 • NEWSLETTER – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bayadera@onet.pl lub też pisemnie na adres:
  Konarskiego 9, 33-100 Tarnów.
 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego konieczne jest:
 • urządzenie (np. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej oraz dostęp do tego konta;
 • zainstalowana na urządzeniu przeglądarka internetowa
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka plików Cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu w zakładce Polityka plików Cookies.
 2. Sklep ma prawo do przeprowadzania konkursów i akcji promocyjnych, których warunki i zasady publikowane będą na stronach internetowych Sklepu. Promocje nie sumują się, chyba, że regulamin promocji ustanowi inaczej.
 3. Sklep w celu realizacji zamówień porozumiewał się będzie z klientem drogą mailową lub w przypadku niemożności kontaktu mailowego, w sprawach niecierpiących zwłoki lub na wyraźne życzenie klienta drogą telefoniczną,
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

- pisemnie na adres: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bayadera@onet.pl;

 • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 3.    PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem siei Internet
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, chyba, że z jakiś powodów Sprzedawca wyłączył sklep.
 3. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu email.
 4. Informacje o Produktach prezentowanych w sklepie www.bayadera.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy wybrać żądane parametry produktów (rozmiar, kolor, ilość, itp), następnie dodać je do wirtualnego koszyka. Kolejno, zgodnie z instrukcją wyświetlaną na kolejnych stronach Sklepu należy dokonać wyboru sposobu dostawy towarów oraz metody płatności z tytułu złożonego Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sklepu.
 8. Do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów dochodzi, gdy Sklep przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.
 9. W procesie składania Zamówienia Klient dokonuje:
 • wyboru zamawianych Produktów oraz w przypadku niektórych Produktów wyboru ich parametrów (takich jak np. kolor, rozmiar)
 • wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostarczenia lub Punktu odbioru
 • wskazania danych do wystawienia i doręczenia faktury VAT, jeżeli klient zażąda jej wystawienia
 • wyboru sposobu płatności (sposoby płatności opisano w dziale Płatności niniejszego Regulaminu)
 1. Po zakończeniu przedstawionej powyżej procedury składania Zamówienia oraz po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, zaprezentowane zostanie w sposób przejrzysty i zrozumiały podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawiera:
 • opis przedmiotu(ów) Zamówienia
 • jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych Produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
 • wybranego sposobu i terminu płatności
 • wybranego sposobu, kosztów i terminu dostawy
 • adresu dostarczenia
 • danych kontaktowych Klienta
 • danych do faktury, jeżeli Klient zażyczył sobie jej wystawienia
 1. W celu finalizacji procesu składania Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o niedostępności Produktu(ów).
 3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności przedmiotu Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia. Klient może w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia podjąć decyzję o zmianie lub ograniczeniu przedmiotu zamówienia. W przypadku nieotrzymania decyzji Klienta we wskazanym terminie Sklep zwróci klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną, a zawarta Umowa ulegnie rozwiązaniu.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy podać niezbędne do tego dane.
 5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i realizacji Umowy Klient nie ma obowiązku zakładania własnego Konta Klienta na stronach Sklepu. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionych Produktów, a także właściwe wystawienie żądanych przez Klienta takich dokumentów takich jak faktura VAT.
 6. O żądaniu wystawienia faktury należy poinformować sprzedawcę w chwili składania zamówienie.
 7. Klient ma możliwość założenia Konta Klienta na stronach Sklepu aby usprawnić procesu składania i realizacji Zamówień w przyszłości.
 8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 4.     PŁATNOŚĆ

 1. Klient ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy płatności za Zamówienie. Udostępnione przez Sklep formy płatności
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • płatność za pobraniem tj. płatność (gotówka lub karta płatniczą) przy odbiorze przesyłki z rąk doręczyciela za pokwitowaniem.
 • płatność gotówką lub kartą płatnicza przy odbiorze osobistym Zamówienia w Sklepie.
 • płatność przelewem zwykłym bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku:

Bank Polska Kasa Opieki SA

Numer rachunku: 38 1240 5194 1111 0010 7015 6956.

 • płatność przelewem on-line czyli tzw. szybki przelew - forma płatności elektronicznej obsługiwana przy użyciu serwisu płatności internetowych Płatności Shoper
 1. Płatność:
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem zwykłym bankowym, przelewem on-line tzw. szybki przelew albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • Klient może także skorzystać z bonu promocyjnego lub podarunkowego otrzymanego od Sklepu lub od innego upoważnionego podmiotu, który dokonał uprzednio zakupu bonów lub otrzymał je dla swoich klientów.
 1. Płatność uznaje się za dokonaną:
 • po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, w przypadku przelewu zwykłego, przelewu on-line tzw. szybki przelew
 • z chwilą przekazania właściwej kwoty doręczycielowi przesyłki w przypadku płatności „za pobraniem”
 1. Klient w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub przelewem zwykłym powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin wzywając Klienta do zapłaty. W przypadku dalszego braku płatności Sklep może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

§ 5.     DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sposoby dostawy lub odbioru Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 6. Klient może wybrać dowolną, dogodną dla siebie formę dostarczenia oferowaną przez Sklep.
 7. W przypadku wybranych Produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych metod ich dostarczenia lub form dokonania zapłaty za nie, ze względu na specyficzne właściwości Produktu takie, jak podatność na uszkodzenia, gabaryty itd.
 8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 tygodni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta –
 • w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin,
 • w przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 tygodni. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6.     REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • pisemnie na adres: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów;
 • pisemnie na adres: ul. Słoneczna 29-33 (CH Zenit, piętro I), 33-100 Tarnów,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bayadera@onet.pl;
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów lub ul. Słoneczna 29-33 (CH Zenit, piętro I), 33-100 Tarnów.

§ 8.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 pkt. 8 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 • pisemnie na adres: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów,
 • pisemnie na adres: ul Słoneczna 29-33, 33-100 Tarnów (CH Zenit, piętro I)
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bayadera@onet.pl;
 1. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
  Załącznik: formularz zwrotu
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Słoneczna 29-33, 33-100 Tarnów (CH Zenit, piętro I)
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Te koszty ponosi Konsument
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba, że Sprzedawca wyraził zgodę na poniesienie tych kosztów.
 7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 9.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 10.  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 2. Usługodawca/Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
 5. Sklep może zbierać informacje i dane podane dobrowolnie przez Klientów, w tym:
 • wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym)
 • dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki Cookies)
 • Sklep może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych czy też w celach bezpieczeństwa
 1. Dane osobowe zbierane przez Sklep są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, archiwizacji oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Sklep zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników oraz informacji i danych mu przekazanych. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznych, programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 4. Każdy Użytkownik i Klient Sklepu powierzający dane ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdy Użytkownik ma również prawo zwrócić się do Sklepu z żądaniem ich usunięcia. Żądanie poprawienia danych osobowych/usunięcia może zostać złożone na przykład:
 • pisemnie na adres: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bayadera@onet.pl
 1. Sklep może odmówić usunięcia danych Użytkownika lub Klienta wyłącznie w przypadku, gdy swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności w tym zakresie.
 2. Sklep może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy Zamówień, realizację płatności.
 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sklepu informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sklep wyłącznie do Użytkownika, który wyraził na to dobrowolną zgodę. 13. Więcej na temat ochrony danych osobowych znaleźć można w dziale Polityka prywatności.

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw -
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach
  i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

31 grudnia 2022 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl