PROMOCJE/WYPRZEDAŻ
bezrękwanik
bezrękwanik
112,00 zł 95,20 zł
Body
Body
125,00 zł 106,25 zł
magnes
magnes
14,00 zł 11,90 zł
szt.
tutu dla dziewczynek
tutu dla dziewczynek
125,00 zł 106,25 zł
zawieszka do telefonu - pointa
zawieszka do telefonu - pointa
30,00 zł 25,50 zł
body baletowe
body baletowe
160,00 zł 136,00 zł
body
body
135,00 zł 121,50 zł
T-shirt z nadrukiem baletowym
T-shirt z nadrukiem baletowym
110,00 zł 93,50 zł
lusterko
lusterko
15,00 zł 13,20 zł
szt.
etui / tuba
etui / tuba
40,00 zł 29,50 zł
tunika
tunika
77,50 zł 65,88 zł
body baletowe
body baletowe
165,00 zł 148,50 zł
Produkt dnia
getry długie
getry długie
60,00 zł 54,00 zł
sweterek wiązany
sweterek wiązany
110,00 zł 93,50 zł
rajstopy baletowe
rajstopy baletowe
30,00 zł
body
body
158,00 zł
Body wraz z tutu
Body wraz z tutu
165,00 zł
Body
Body
74,00 zł
body dla dziewczynek
body dla dziewczynek
90,00 zł
ocieplacz
ocieplacz
155,00 zł 129,50 zł
Wkladki do point
Wkladki do point
25,00 zł
body z długim rękawem
body z długim rękawem
79,00 zł
body razem z tuniczką
body razem z tuniczką
155,00 zł 134,50 zł
ciepły sweterek
ciepły sweterek
190,00 zł
Producenci
regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Dzień Dziecka w baletkach

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Sklep Taneczno-Baletowy Bayadera Renata Studzińska (firma) z siedzibą Konarskiego 9, 33-100 Tarnów, identyfikującą się numerem NIP 8731412773, REGON 361344240 - dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 31 maja 2021 r., a kończy się dnia 6 czerwca 2021 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§ 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
 • zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada konto w serwisie Instagram,
 • wykona Zadanie Konkursowe.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik powinien:
 • obserwować konto organizatora @bayaderabaletowy
 • obserwować konto sponsora nagrody @wydawnictwo_male_em
 • zamieścić w serwisie Instagram na koncie organizatora @bayaderabaletowy pod postem konkursowym w komentarzu odpowiedź na pytanie: Czego nie powinno zabraknąć w Sali baletowej? (dalej: Zadanie Konkursowe) oraz zaprosić do zabawy 2 znajomych.
 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza np.: zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: .https://www.instagram.com/bayaderabaletowy/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe i zaobserwowanie kont @bayaderabaletowy oraz @wydawnictwo_male_em i zaproszenie do zabawy 2 znajomych.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 5. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 6. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 7. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 8. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 9.   e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
             pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
             religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

        a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
        utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

        b). w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
        wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

        c). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b -  
         publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
        reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
        mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
        wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych
        i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 • Nagroda I – książka pt. „Ninja w baletach” autor: Elżbieta Ksepka-Solawa o wartości 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć złotych),
 • Nagroda II –  książka pt. „Ninja w baletach” autor: Elżbieta Ksepka-Solawa o wartości 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć złotych)
 • Nagroda III – książka pt. „Ninja w baletach” autor: Elżbieta Ksepka-Solawa o wartości 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć złotych).
 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10 czerwca 2021
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili na profilu Organizatora
  w serwisie Instagram najpóźniej dnia 10 czerwca 2021 r.. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi
  w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail ALBO adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych
  w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 7. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 8. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 11. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 12. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Sklep Taneczno-Baletowy Bayadera Renata Studzińska, ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów oraz na adres e-mail bayadera@onet.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail bayadera@onet.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Dzień Dziecka w baletkach” na adres e-mail: bayadera@onet.pl lub adres korespondencyjny Organizatora: Sklep Taneczno-Baletowy Bayadera Renata Studzińska, ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: bayadera.pl w zakładce regulamin konkursu i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl